Stanovy | Střelický vinařský spolek

Název a statut

„Střelický vinařský spolek“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo ve Střelicích u Brna, Nádražní 628/28. Spolek vzniká dnem registrace a zakládá se na dobu neurčitou.

Poslání a cíle

Spolek tento sdružuje občany věnující se v katastru obce Střelic pěstění révy vinné a stromů ovocných a taktéž výrobě nápojů a potravin z nich, to jest moštů, vína, ciderů, ovocných pálenek, marmelád apod. Tito lidé se setkávají jako dobří sousedé, přátelé a hospodáři a vzájemně si nezištně vypomáhají radou či činností, vzájemně se obdarovávají a radují z výsledků své práce ve vinici, sadu, pálenici či ve sklepě. Usnesli se v založení tohoto spolku za účelem vzájemné výměny a sdílení svých zkušeností a znalostí, hájení zájmů jeho členů, obnovy zaniklých vinohradů, ovocných sadů a stromořadí a jejich rozvoj a navázání tak na ztracenou tradici vinařství a ovocnářství na Střelicku. Taktéž si klade za cíl vzdělávání členů, činnost osvětovou v podobě navrácení všeobecného povědomí občanů Střelic o zašlé slávě vinařské a ovocnářské v obci, obnovu a rozvoj vinařské kultury ve Střelicích. S tím související propagace střelického vína, moštů a pálenek při obecních slavnostech a na oblastních výstavách jest též důležitou součástí jeho činnosti.

Členství

Členem se může stát každý občan České republiky starší 18 let, který se ztotožňuje s posláním a stanovami spolku a který se aktivně věnuje buď pěstování vinné révy a výrobě vína, či pěstění ovocných stromů a výrobě moštů a pálenek v katastru obce Střelice. Členem se stává občan přijatý na členské schůzi. K ukončení členství dochází ukončením členství na vlastní žádost, úmrtím či zánikem spolku, dále vyloučením pro hrubé porušení stanov, a pokud se alespoň jednou ročně nezúčastní členské schůze.

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby schválila případné změny stanov, zvolila na tříleté období předsedu spolku či případně jej odvolala, schválila zprávu o činnosti spolku za uplynulé období, určila cíle a plány na období další, či volila nové členy spolku. Zasedání schůze spolku svolává předseda, a to dostatečnou dobu předem. Členská schůze je také svolána tehdy, pokud k tomu dá podnět třetina členů. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina všech členů a přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

Statutárním orgánem spolku je předseda, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá v den následující po dni volby. Předseda je povinen svolávat zasedání členské schůze, vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku a dále archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Práva a povinnosti členů spolku

Právem člena je zejména: volit a být volen za předsedu spolku, účastnit se členských schůzí a akcí pořádaných spolkem, předkládat návrhy, vyžadovat informace o činnosti spolku, podílet se na výhodách poskytovaných členům spolku

 Povinností člena je zejména aktivně se podílet na činnosti, hájit a prosazovat zájmy spolku, chovat se a jednat v souladu se stanovami spolku, plnit úkoly vyplývající ze stanov a z usnesení členské schůze.

Právní postavení spolku

“Střelický vinařský spolek” je samostatným právním subjektem.

Ukončení činnosti spolku

Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze, pokud bude pro tento návrh schválen nadpoloviční většinou všech členů či pravomocným rozhodnutím příslušného soudu České republiky o jeho rozpuštění.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku příslušného Krajského soudu.

Ve Střelicích dne 13. 2. 2016

Zakládající členové

MUDr. Hrbek Jan
Ing. Liška Robert
Bc. Michalec Robert
Nedvídek Karel MBA

© Střelický vinařský spolek 2017